MiStar魅妍社20180102Vol206维娜35P

MiStar魅妍社20180102Vol206维娜35P

太阳病外证未解者,不可下。毋使邪气克正,致势滔天,不可向迩,[1]矧可扑灭。

万物、我身、天地,原本一气也。今得冷水以侵之,气机忽然闭塞,血液不流,法当温经,如麻黄附子细辛汤、阳旦汤、或补血汤加丁香、肉桂之类。

法宜扶太阳之气,太阳气旺,始能胜邪,仲景之桂枝汤是也。至于痘证,初发热,以调和营卫之气为主,桂枝汤是也。

夜分乃元气下藏之时,而无阴以恋之,故汗出也。当此时也,病家亦委之命而莫救也,医家亦委之于绝而莫救也。

此是肺胃之阴邪,从上出也,切不可清润。急宜温中收纳为主。

法宜行水为桂苓术甘汤,泽泻散之类。 前贤叫人补脾者,先天赖后天以辅也,先天为体,后天为用。

Leave a Reply